Tag : yapı denetim

Yapı Denetim Sistemi Nasıl Çalışır?

Yapı Denetim Sistemi

Yapı denetimi ülkemizde son yıllarda ciddi yasal düzenlemeler ile gündeme alınan bir çalışma alanıdır. Konu ile ilgili kanunda yapı denetiminin tanımına şu şekilde yer verilmiştir. Can ve mal güvenliğini temin için, imar plânına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve ni sağlamak ve yapı denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere; yapı denetimi öncelik can ve mal güvenliğini tesis etmektir. Standartlara uygun binaların imar edilmesi ve uygulanabilir projelerin hayata geçirilmesi hem yapı denetim firmaları aracığıyla yapılır hem de devlet kanalı ile takip edilir. Yapı denetim sistemi içinde yer alan tarafları şu şekilde sayabiliriz: yapı denetim firmaları, bina sahibi ve müteahhitler. Bu üçlü taraf arasında yapılan anlaşma ve yasal yükümlülükler gereğince düzenlenen sözleşmeler projenin yürütülmesi aşamasında kurulur. Yapı denetim firmaları http://istanbulyapidenetim.net sitesinde de olduğu gibi müteahhitlerin yaptıkları işlerin uygunluğunu inceler ve rapor eder. Ülkemizin deprem olasılığı yüksek kuşakta yer alması, şiddetli deprem felaketlerinin yaşanması ve pek çok kayıp olması yapı sağlamlığı ve güvenliği ile yakından ilgilidir.  Bu ve benzeri risklere karşı önlem niteliğinde olan yapı denetim yönetmeliği 2001 yılında yapılan düzenleme ile hukuki bir yol olarak hayatımıza dâhil olmuştur.

Güvenlik için gerekenler

Evlerimizde iş yerlerimizde güvenle yaşamak için alınan önlemlerin belirli standartlara göre yapılması gerekmektedir. Bu standartları belirleyen Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı Denetim Komisyonudur. Kurum, her türlü bina ofis iş yeri ya da fabrika inşaatlarında yapılan incelemelerde görülen eksiklerin giderilmesi kişilerin mağduriyetlerinin çözüme kavuşması için üst denetim yoludur. Böylece bütün binalarda ruhsat alınmadan önce yapı denetim incelenmesi yapılır ve riskler azaltılmış olur.

Binalarda yapı denetimi yapacak firmaların da oldukça fazla şartı yerine getirmesi gerekmektedir. Bakanlığın şartlarını yerine getiren firmaların teknik kadrosu çalışma koşulları fiziki yeterlilikleri göz önünde tutulur. Denetleme ciddi sorumluluk gerektiren bir iş olduğundan başvuran her firma yapı denetimi ruhsatı alamaz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile yapı denetimi firması unvanı alan kuruluşlar tüzel kişilik sahibi olurlar ve yalnızca yapı denetim işlerini yaparlar.

Yapı denetiminin görevlerini sırayla inceleyecek olursak öncelikle projelerin incelemeden geçirilmesi ve onaylanmak için detaylı takibi yapılır. Bu aşamada bina sahipleri hazırlattıkları projeleri yapı denetim firmalarına sunarlar. Mimar ve mühendisler tarafından incelenen projeler kanun yönetmelik ve şartnamelere uygun şartları sağlıyorsa onaylanır. Sağlamıyorsa yeniden kontrol ettirilir. İkinci aşama olarak; ruhsat başvurusu için gerekli belgeler toplanır ve dosya halinde ruhsat talebinde bulunulur. Ruhsat alındıktan sonra inşaat işlerine başlanabilir. Fakat denetlemelerin en önemli kısmı bu aşamada başlar. İnşaat yapımında kullanılacak malzemeler için gerekli deneylerin yaptırılması ilk iştir. Demir beton ve diğer malzemeler laboratuvarlarda numune alınarak incelenir ve uygunluğu onaylanır. Aksi durumda malzeme değiştirilir ve standartlara uygun ürünler kullanılır.

Yapı Denetim Çalışmaları

Kullanılan malzemelerin kalitesi, projeye uygun olması, boyutları tek tek incelenir. Binalardaki tesisatlar elektrik su doğalgaz gibi sıhhi tesisatın kontrolü de yine yönetmeliklere uygun olarak incelenir. İnşaat işleri biten yapı için iş bitim belgesi düzenlenmelidir. Böylece iskâna hazır hale gelir. Yerinde yapılan denetleme sonrasında yetkili idari makamdan iskân belgesi alınır. Bütün bu sürecin sonucunda kanuna ve diğer yasal düzenlemelere uygun bir yapı inşa edilmiş olur. Böylece daha kaliteli güvenli ve yıkılma riski azaltılmış binalar yapılır. Yapı denetim binaların projelerinin kâğıt üstündeki aşamasından kullanılabilecek bir bina yapılmasına kadar olan bütün aşamaları denetleyen bir sistemdir. Bu sayede denetime tabii olan bir binada her türlü riske karşı gerekli yasal önlemler alınmış olur. Bina güvenliği en üst seviyeye taşınır.